ข่าวกิจกรรมที่7 วันที่...เดือน....พ.ศ..... ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร