ข่าวกิจกรรมที่6 วันที่...เดือน....พ.ศ..... ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร